top of page

Vi i Johs Sælen & Sønn har forpliktet oss til å handle i samsvar med lovverket og bidra til åpenhet og respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

I henhold til Åpenhetsloven utfører vi aktsomhetsvurderinger som er i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Disse vurderingene hjelper oss med å identifisere og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til vår virksomhets drift, produkter, tjenester og leverandørkjeder. Vi iverksetter også nødvendige tiltak for å stanse, forebygge eller begrense slike negative konsekvenser basert på våre prioriteringer og vurderinger. Vi følger opp implementeringen av tiltakene og kommuniserer med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan vi håndterer negative konsekvenser og arbeider for gjenoppretting og erstatning der det er nødvendig. 

I tråd med Åpenhetslovens § 5 offentliggjør vi en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger. Denne redegjørelsen inkluderer en generell beskrivelse av vår organisasjon, driftsområde, retningslinjer og rutiner for håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi informerer også om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko vi har identifisert gjennom våre aktsomhetsvurderinger. Videre deler vi informasjon om de tiltakene vi har iverksatt eller planlegger å iverksette for å håndtere slike konsekvenser, samt resultatene eller forventede resultater av disse tiltakene. 

Vi oppdaterer og offentliggjør vår redegjørelse innen 1. juni hvert år, samt ved vesentlige endringer i våre risikovurderinger. Redegjørelsen tilgjengeliggjøres på våre nettsider. Vi opplyser om tilgjengeligheten av redegjørelsen i vår årsberetning. 

Vi er bevisst vårt ansvar for åpenhet og ansvarlig drift, og har forpliktet oss til å etterleve kravene i Åpenhetsloven. På bakgrunn av dette arbeider Johs Sælen & Sønn kontinuerlig for å sikre at våre aktsomhetsvurderinger og redegjørelser er tilstrekkelig grundige, oppdaterte og i samsvar med lovens krav. 

Det er verdt å nevne at Johs Sælen & Sønn er sertifisert i henhold til blant annet NS EN-1090-1, Starbank, Miljøfyrtårn. 

Dersom du har spørsmål om vår etterlevelse av Åpenhetsloven eller ønsker mer informasjon om våre aktsomhetsvurderinger og redegjørelser, er du velkommen til å kontakte oss på post@selen.no. Herunder vil den bli behandler i henhold til selskapets interne prosedyre.

bottom of page